q1 

президент

вру

pzb1 1

 пробиз

urad portal


До уваги представників засобів масової інформації

images 5З метою створення сприятливих умов для здійснення професійної діяльності акредитованих осіб, сприяння журналістам, працівникам засобів масової інформації у виконанні ними своїх професійних обов’язків, надання можливостей для всебічного, об’єктивного та збалансованого висвітлення діяльності Бердянської районної ради та її депутатів, на пленарному засіданні 4-ої (позачергової) сесії Бердянської районної ради восьмого скликання, яка відбулася 29 грудня 2020 року, затверджено Положення про порядок акредитації представників засобів масової інформації при Бердянській районній раді.

Цим Положенням визначено основні вимоги до акредитованих осіб, їх права та обов’язки, а також затверджено перелік документів, які необхідно подавати для реєстрації представників засобів масової інформації.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок акредитації представників засобів масової інформації при Бердянській районній раді

1. Акредитація журналістів, працівників засобів масової інформації при Бердянській районній раді проводиться відповідно до Конституції України, Регламенту роботи Бердянської районної ради восьмого скликання, законів України «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», цього Положення та інших нормативно-правових актівУкраїни.

Акредитація – це реєстрація представників засобів масової інформації, незалежних журналістів та працівників засобів масової інформації при Бердянській районній раді. Право на акредитацію при Бердянській районній раді мають зареєстровані відповідно до чинного законодавства України ЗМІ, а також позаштатні, незалежні журналісти та працівники засобів масової інформації незалежно від форм власності і складу засновників.

Акредитація не є дозвільною процедурою. Акредитація є обов’язковою підставою проведення фото та відео фіксації роботи Бердянської районної ради.

2. Метою акредитації є:

· створення сприятливих умов для здійснення професійної діяльності акредитованих осіб, яка полягає в забезпеченні права кожного на інформацію та всебічного, повного й оперативного поширення достовірної інформації про діяльність Бердянської районної ради, її органів, депутатів районної ради;

· сприяння журналістам, працівникам засобів масової інформації у виконанні ними своїх професійних обов’язків;

· надання можливостей для всебічного, об’єктивного та збалансованого висвітлення журналістами, працівниками засобів масової інформації діяльності Бердянської районної ради.

3.Акредитація журналістів, працівників засобів масової інформації при Бердянській районній раді здійснюється на добровільній основі та передбачає добросовісне виконання журналістами та працівниками засобів масової інформації їх професійних обов’язків з дотриманням вимог Конституції, законів України, інших нормативно-правових актів, норм професійної етики та моральних засад суспільства.

4.Акредитація представників засобів масової інформації, а також внесення змін до списку акредитованих представників засобів масової інформації, проводиться шляхом видання відповідного розпорядження голови Бердянської районної ради. Організацію роботи з питань акредитації журналістів і працівників засобів масової інформації здійснює організаційний відділ виконавчого апарату районної ради, який готує відповідний проект розпорядження голови районної ради.

5.Акредитація журналістів, працівників засобів масової інформації при Бердянській районній раді проводиться шляхом надання індивідуальних акредитаційних карток (далі — акредитаційні картки) на строк повноважень Бердянської районної ради чергового скликання (зразок додається).

6. Акредитація може бути постійною (безстроковою) або тимчасовою.

Постійна акредитація надається журналістам та працівникам ЗМІ, які постійно висвітлюють роботу районної ради та її виконавчих органів.

Тимчасова акредитація надається працівникам засобів масової інформації та незалежним журналістам за їхньою заявою на строк виконання конкретного редакційного завдання або для заміни постійно акредитованої особи в разі її хвороби, відпустки, відрядження тощо. Тимчасова акредитація надається журналісту або технічному працівнику ЗМІ на термін, що не перевищує 30 календарних днів.

У випадку тимчасової акредитації строком до 7 днів акредитаційне посвідчення не видається. Допуск в сесійну залу районної ради здійснюється згідно із списком акредитованих осіб та при пред’явлені документа, що посвідчує особу.

7. Акредитаційні картки видаються:

— журналістам та працівникам засобів масової інформації, зареєстрованих в установленому законом порядку, — за поданням засобу масової інформації;

— журналістам та працівникам засобів масової інформації, які не є штатними працівниками засобів масової інформації, — за особистою заявою за умови підтвердження фахової належності.

8. Акредитація журналістів, працівників засобів масової інформації при Бердянській районній раді здійснюється за наявності подання засобу масової інформації або заяви журналіста, працівника засобу масової інформації в оригіналі не пізніше ніж за три робочі дні до дати проведення .

9. У поданні засобу масової інформації на бланку редакції за підписом керівника засобу масової інформації (або іншої уповноваженої особи) зазначаються:

· його повне найменування;

· дата і номер державної реєстрації;

· адреса редакції;

· адреса електронної пошти (за наявності);

· прізвище, ім’я та по батькові журналіста(ів), технічного(их) працівника(ів) засобу масової інформації, щодо якого(их) вноситься подання;

· номери засобів зв’язку;

· вид запитуваної акредитації (постійна чи тимчасова) та її строк (для тимчасової акредитації).

10. До подання додаються копії документів, що посвідчують особу журналіста(ів), працівника(ів) (паспорт або редакційне посвідчення).

11. Засіб масової інформації у поданні може надавати додаткову інформацію про засіб масової інформації (прізвище, ім´я, по батькові керівника, номери телефонів керівника, номери телефонів, факсу та електронну адресу служби інформації засобу масової інформації).

12. У заяві журналіста та працівника засобу масової інформації, який не є штатним працівником засобу масової інформації, зазначаються:

- прізвище, ім’я та по батькові;

- адреса;

- номер засобу зв’язку;

- адреса електронної пошти (за наявності);

- вид запитуваної акредитації (постійна чи тимчасова) та її строк (для тимчасової акредитації).

13. До заяви додаються копії документів, що посвідчують особу та засвідчують її професійну належність (паспорт, диплом про освіту, редакційне посвідчення, документ, виданий професійним об´єднанням журналістів, прес-карта).

14.  Засобу масової інформації або рекомендованому їм представнику може бути відмовлено в акредитації на наступних підставах:

— у разі включення в заявку на акредитацію відомостей про ЗМІ або його представника, що не відповідають дійсності;

— якщо представник ЗМІ, що рекомендується, раніше був позбавлений акредитації.

15.  Подання або заява про акредитацію, що не містить обов’язкової інформації та документів, зазначених у цьому Положенні, не розглядається, про що у термін п’яти робочих днів письмово повідомляється заявникові.

16.  Про порядок проведення акредитації виконавчий апарат районної ради повідомляє шляхом розміщення цієї інформації на офіційному веб-сайті районної ради.

17.  Акредитаційні картки видаються організаційним відділом виконавчого апарату районної ради журналістам і працівникам засобів масової інформації особисто.

18.  Про втрату, пошкодження або знищення акредитаційної картки засіб масової інформації, журналіст або працівник засобу масової інформації зобов’язані негайно повідомити організаційний відділ виконавчого апарату районної ради у письмовій формі з одночасним внесенням подання, заяви про поновлення акредитаційної картки.

19.  Протягом строку повноважень Бердянської районної ради чергового скликання організаційний відділ виконавчого апарату районної ради може провести додаткову акредитацію для журналістів та працівників новостворених засобів масової інформації.

20.  У разі звільнення акредитованого журналіста або працівника засобу масової інформації його керівник (або інша уповноважена особа) зобов’язаний письмово повідомити про це організаційний відділ виконавчого апарату районної ради у триденний строк. При цьому відповідна акредитаційна картка анулюється.

21.  У разі зміни контактної інформації (адреси, номерів засобів зв’язку тощо) засіб масової інформації, журналіст, працівник повідомляє про це організаційний відділ виконавчого апарату районної ради письмово у п’ятиденний термін з моменту настання таких змін.

22.  Засіб масової інформації у разі його перереєстрації вносить нове подання про акредитацію відповідно до вимог цього Положення. За умови дотримання вимог, зазначених у Положенні, організаційний відділ виконавчого апарату районної ради анулює усі акредитаційні картки, видані журналістам та працівникам до моменту перереєстрації, та видає нові акредитаційні картки впродовж 10 робочих днів з дня надходження відповідного подання.

23.  Акредитовані при Бердянській районній раді представники засобів масової інформації, незалежні журналісти та працівники засобів масової інформації мають право:

— при пред’явленні акредитаційного посвідчення і посвідчення, що підтверджує приналежність до вказаного ЗМІ в робочий час, а також у вихідні та святкові дні, якщо має місце проведення заходу, безперешкодно проходити в приміщення районної ради;

— бути присутніми на пленарних засіданнях сесії, на засіданнях постійних комісій районної ради та інших робочих органів;

— бути присутніми на заходах районної ради за винятком випадків, коли прийнято рішення про проведення закритого заходу;

— на вільне одержання, використання, поширення інформації;

— на сприяння в організації зустрічей, бесід з головою районної ради і його заступника;

— користуватися технічною апаратурою, необхідною для проведення аудіо–та відео зйомки;

— використовувати в установленому порядку інформацію, одержану на офіційному веб-сайті районної ради.

24.  Усі дії, пов'язані з акредитацією, мають ґрунтуватися на принципах відкритості, рівності, справедливості з метою забезпечення права громадськості на одержання інформації через засоби масової інформації. Відсутність акредитації не може бути підставою для відмови в допуску журналіста, працівника засобу масової інформації на відкриті заходи, що проводить суб'єкт владних повноважень.

Журналіст, працівник засобу масової інформації зобов'язаний дотримуватися встановлених суб'єктом владних повноважень правил внутрішнього трудового розпорядку, не перешкоджати діяльності його службових та посадових осіб.

25.  Організаційний відділ виконавчого апарату районної ради приймає рішення про припинення акредитації журналіста або працівника засобу масової інформації і анулювання відповідної акредитаційної картки у разі:

— подання організаційним відділом районної ради відповідної заяви;

— звернення засобу масової інформації, за поданням якого здійснена акредитація;

— неодноразового або грубого порушення особою порядку, умов і загального режиму роботи Бердянської районної ради, встановленого у районній раді порядку доступу до інформації та документів і технічних засобів.

26.  Ініціювати процедуру припинення (анулювання) акредитації мають право депутат районної ради, група депутатів, постійні комісії Бердянської районної ради та організаційний відділ виконавчого апарату районної ради. Для цього вони повинні подати письмову заяву на ім’я голови районної ради з перерахуванням підстав для анулювання.

27.  У разі позбавлення акредитації журналіста або технічного працівника письмове повідомлення про анулювання акредитації надсилається йому особисто або до відповідного засобу масової інформації впродовж п’яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

У повідомленні про позбавлення акредитації зазначаються посадова чи службова особа, яка прийняла відповідне рішення, дата прийняття рішення, підстави для прийняття рішення та порядок його оскарження.

При припиненні акредитації акредитаційне посвідчення підлягає поверненню до організаційного відділу виконавчого апарату районної ради.

 

За додатковою інформацією звертатись за адресою м. Бердянськ, пр. Перемоги, буд.3 до відділу майнового та юридичного забезпечення  (каб. 204) за тел. 3-55-00 або до організаційного відділу (каб.211) за тел. 3-53-57 в робочий час: понеділок-четвер з 800 до 1700, п'ятниця з 800 до 1545 .