q1 

президент

вру

pzb1 1

 пробиз

urad portal


ОГОЛОШЕННЯ!

Оголошення про конкурс на заміщення посади директора Андріївської спеціалізованої різнопрофільної школи І-ІІІ ступенів Бердянської районної ради Запорізької області

 

Виконавчий апарат Бердянської районної ради оголошує конкурс на заміщення посади директора Андріївської спеціалізованої різнопрофільної школи І-ІІІ ступенів Бердянської районної ради Запорізької області.

Оплата праці здійснюється на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 20.09.2005 № 557 (зі змінами 20.01.2017 № 81), а саме: 17 тарифний розряд. Тривалість робочого тижня - 40 годин.

Посада директора закладу прирівнюються до посад педагогічних працівників згідно з переліком педагогічних посад.

Директор закладу загальної середньої освіти:

1) Відповідає за реалізацію завдань загальної середньої освіти, визначених законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та забезпечення рівня загальної середньої освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу.

2) Планує та організовує роботу закладу, видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання.

3) Призначає на посади педагогічних та інших працівників та звільняє їх з посад відповідно до законодавства, затверджує їх посадові інструкції;

4) Здійснює контроль і керівництво за діяльністю закладу загальної

середньої освіти.

5) Діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами.

6) Розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально - технічної бази закладу.

7) Видає у межах своєї компетенції накази , контролює їх виконання.

8) Контролює організацію харчування та медичного обслуговування дітей.

9) Затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку за погодженням з профспілковим комітетом на загальних зборах колективу.

10) Щороку звітує про освітньо - виховну, методичну , економічну і фінансово-господарську діяльність закладу на загальних зборах колективу та звітних конференціях.

11) Планує, координує і контролює роботу педагогічних та інших працівників закладу.

12) Заохочує і стимулює творчу ініціативу працівників, підтримує сприятливий морально - психологічний клімат в колективі.

13)Керує діяльністю педагогічної ради.

14) Забезпечує облік, збереження і поповнення навчально-матеріальної бази, облік і збереження документації; організовує діловодство, ведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності.

15) Забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил ,охорони праці, безпечної життєдіяльності дітей і працівників.

16) Організовує профілактичну роботу щодо попередження травматизму.

17) Впроваджує заходи з питань енергозбереження та контроль за їх використанням.

18) Представляє заклад у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

На посаду директора призначається особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсі (оригінали'-' та копії):

-заяву про участь у конкурсі;

-мотиваційний лист про участь у конкурсі довільної форми;

-паспорт громадянина України;

-автобіографію; або резюме?

-документ про освіту;

-трудову книжку;

-довідку про відсутність судимості;

-перспективний план розвитку закладу освіти;

-особистий листок з обліку кадрів;

-військово-обліковий документ (за наявності);

-письмову згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації.

Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з дня публікації оголошення за адресою: Запорізька область, місто Бердянськ, пр. Перемоги, 3, каб. 105 (КУ «Районний методичний кабінет» Бердянської районної ради»).

Дата і місце проведення конкурсного відбору учасникам конкурсу будуть повідомлені додатково.

Контактна особа – Смикалова Лариса Володмирівна

тел. 095-320-09-30, 098-562-11-50, (06153) 4-15-15

 

Етапи проведення конкурсу:

- прийняття та розгляд документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі з 19 листопада 2018 року протягом 30 календарних днів;

- перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам (5 робочих днів);

- проведення конкурсного відбору

- публічна та відкрита презентація перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти ( до 20 хв.);

- іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які відкриваються у присутності членів конкурсної комісії та пропонуються кандидатові за його вибором. Загальний час для підготовки відповідей на питання екзаменаційного білета становить 60 хвилин з перевірки знання законодавства;

До кожного білета включаються 6 питань :

- 2 питання на знання Конституції України;

- 2 питання - знання Закону України «Про запобігання корупції»;

- 2 питання - знання Закону України «Про загальну середню освіту».

Для оцінювання використовується п'ятибальна система.

- співбесіда з конкурсною комісією;

- визначення переможця конкурсу;

- оприлюднення результатів конкурсу.

 

Голова конкурсної комісії                                                                     Олійник М.П.